58

 18/4  หมู่ 6  ตำบลนบปริง  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  รหัสไปรษณีย์ 82000

เว็บไซต์หน่วยงาน   :http://web.cpd.go.th/phangnga/index.php

E-mail   :https://accounts.mail.go.th

 

หมายเลขโทรศัพท์

                         กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์:  0-7641-5018

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ :  0-7641-5018

                 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ :  0-7641-5019

                                     ฝ่ายบริหารทั่วไป   :  0-7641-5016

 

หมายเลขโทรสาร

0-7641-5174

 

แผนที่
google map

 

Untitled