ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

bb009 หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ


    2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ


    3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ


    4. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์
        กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ


    5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


 

bb009 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

 
1495463831 go home  ที่ตั้ง:  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 18/4  หมู่ 6  ตำบลนบปริง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา 82000       แผนที่ตั้ง

1495462099 user  เจ้าหน้าที่:  อำเภอเมืองพังงาอำและเภอทับปุด

                            1. นายปรีชา เลิศไกร (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)   tel   08-2811-8287  
                                     2. นางสาวอมรรัตน์  เกื้อนุ่น   tel   08-2263-2136

                     

1495462033 auction hammer gavel 1  พื้นที่รับผิดชอบ:  อำเภอเมืองพังงาและอำเภอทับปุด

 

iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2


bb009 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

1495463831 go home ที่ตั้ง:  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 18/4  หมู่ 6  ตำบลนบปริง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  82000    แผนที่ตั้ง

1495462099 user เจ้าหน้าที่:   อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอตะกั่วทุ่ง

                  1. นายจงรัก ยังพลขันธ์  (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)  tel 09-5529-8836 
                              2. นางอำพร แสงงาม (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ)   tel 08-9747-8008

1495462033 auction hammer gavel 1 พื้นที่รับผิดชอบ:  อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอตะกั่วทุ่ง

 iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2

bb009 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

 1495463831 go home  ที่ตั้ง:  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 18/4  หมู่ 6  ตำบลนบปริง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา 82000     แผนที่ตั้ง

 1495462099 user  เจ้าหน้าที่:  อำเภอเกาะยาว

                      1. นายเอนก ภู่มาลา  (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)  tel 08-1367-9699

1495462033 auction hammer gavel 1 พื้นที่รับผิดชอบ:อำเภอเกาะยาว

 
iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2iconflower2

bb009 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

1495463831 go home   ที่ตั้ง:  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 18/4  หมู่ 6  ตำบลนบปริง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา 82000   แผนที่ตั้ง

1495462099 user  เจ้าหน้าที่:  อำเภอตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรีและอำเภอกะปง

                       1. นางสาวสุรัสวดี  สุวรรณรัตน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)      tel  08-4692-5578

                       2. นางสาวพจน์ นวลพร้อม    tel   08-975-4365                    

1495462033 auction hammer gavel 1  พื้นที่รับผิดชอบ:  อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปงและอำเภอคุระบุรี

 hruler20