โครงสร้างและบคุลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

 

 
 
 

หน่วย : อัตรา      
                                         ประเภทสังกัด  ข้าราชการบรรจุ                ลูกจ้าง
ประจำ
 
พนักงาน
ราชการ
 
พนักงานจ้าง
เหมาบริการ
 
รวม 
ว่าง
สหกรณ์จังหวัด 1 1
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 3 5 7 19
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 2 1 3
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 3  1 4
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 2 1 3
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 2     1   3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 2 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 2 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 2 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 2 3
รวม 20 4 15 7 46