iconflower2  วิสัยทัศน์..พันธกิจ..เป้าหมาย   iconflower2

   

วิสัยทัศน์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก

พันธกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

          1. กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์

          2. เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์และประชาชนทั่วไป

          3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          4. สนับสนุนด้านเงินทุน สารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          5. เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ให้กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มธรรมชาติทั่วไป

เป้าหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

          1. ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าสู่มาตรฐานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด
          2. ให้สมาชิกมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและเอื้ออาทรต่อชุมชนของตนเอง
          3. นำระบบการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) มาใช้ในระบบการบริหารจัดการในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

         4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวได้ทันกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

กลยุทธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

          1. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรมตามความต้องการของลูกค้า
          3. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มผู้ผลิต ตลาดสินค้าสหกรณ์ และเอกชนทั่วไป
          4. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และทันต่อสถานการณ์
          5. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาให้มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
          6. สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นตัวกลางในการส่งผ่านความช่วยเหลือจากภาครัฐ
          7. สนับสนุนด้านเงินทุน สารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 
 

s detail  วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์

" สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน "

s detail  พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป 
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ 
3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์และการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริมและการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
6. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหาจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

s detail  ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์   ( Creative thinking  Proactive working  Develop Cooperatives )

s detail  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

เป้าประสงค์

 

ตัวชี้วัด

 

กลยุทธ์

.เร่งรัด ยกระดับคุณภาพ และขยายการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

.สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิก และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

.จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

.ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

.ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

.ร้อยละของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ

.ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

.จำนวนนิคมสหกรณ์ที่บรรลุผลตามหลักเกณฑ์การจัดนิคมสหกรณ์

.ร้อยละของจำนวนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน

.ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพิ่มขึ้น

1.1 ขยายการถ่ายทอดองค์ความรู้การสหกรณ์ การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนระบบสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพ
1.2ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและบุคลากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
1.3 เพิ่มศักยภาพให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินรายได้นิคมสหกรณ์ในบทบาทการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
1.4 ขยายงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
1.5 เร่งรัดการจัดที่ดินและการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่นิคมสหกรณ์
1.6 สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทางด้านการเงิน การผลิต การรวบรวม การแปรรูปและการตลาดตามศักยภาพและความสามารถ
1.7 ยกระดับคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน และขยายสู่สากล
.เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งในระบบสหกรณ์ .สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์

.จำนวนเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

.จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ อย่างเข้มข้น

.ร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น

.จำนวนเครือข่ายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

.จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

2.1  สนับสนุน และส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กรและสมาชิก
2.2 รณรงค์ สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรของสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้เกิดศรัทธาในอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักการสหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาล
2.4 วางระบบรองรับนโยบายภาครัฐ และผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 สนับสนุนการบัญญัติกฎหมายสหกรณ์เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม ให้เอื้อต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
.สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ .สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

.ร้อยละของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

(GDP)

.จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทางเศษฐกิจและสังคมกับชุมชน และท้องถิ้น

 3.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัย กำหนดหลักสูตร และ/หรือพัฒนาบุคลากรด้านการสหกรณ์อย่างเป็นระบบ
3.2 ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของระบบสหกรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น และประเทศ
3.3 สร้างพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสหกรณ์
3.4 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการสหกรณ์

.ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาบุคลากร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

.เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(ร้อยละโดยเฉลี่ย)  4.1 ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงโคงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเป็นอิสระในขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์
4.2 พัฒนาสมรรถนะและสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.3 ศึกษา วิจัย กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสหกรณ์ และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4.4 สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ