วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นางสาวฉวีวรรณ เกิดควน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวกชพรรณ ดวงมุสิก นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายฉัตรชัย อุณพันธ์ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส4

เข้าติดตาม แนะนำ การดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางอัสรีนา ร่าเหม ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และคณะครูผู้รับผิดชอบ ให้การต้อนรับ และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดตารางการเรียนการสอน ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาเข้าให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน และการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป