วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา และนายจงรัก ยังพลขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ได้ชี้แจงการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ชี้แจงและให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขตามข้อสังเกตจากการสอบบัญชี ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 แนะนำการดำเนินงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ,แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการรวบรวมผลผลิต (มังคุด) และการหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ด้านต่าง ๆ ในการรวบรวมมังคุด , ให้คำแนะนำในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเขื้อไวรัสโคโรน่า2019 , ให้คำแนะนำการพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี ,ให้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางก้นถ้วยกับคู่ค้าเอกชน ควรพิจารณาคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือและควรจัดให้มีหลักประกันในการซื้อ-ขายกับสหกรณ์ ,การเร่งรัดติดตามลูกหนี้ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงอายุสัญญาหรืออายุความเป็นสำคัญ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อของสมาชิกให้เป็นสัญญาเงินกู้ ,แนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและความช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ตลอดจนการแนะนำให้สหกรณ์ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป