วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นางสาวฉวีวรรณ เกิดควน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวกชพรรณ ดวงมุสิก นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายฉัตรชัย อุณพันธ์ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส4

เข้าแนะนำ และเก็บรวบรวมข้อมูลสหกรณ์เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2563/2564 และเข้าประสานงาน การดำเนินโครงการ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา