วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเอนก ภู่มาลา พร้อมด้วยนางสาวเสาวนิตย์ ประคองสิน นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านบ่อแสน จำกัด ได้แนะนำส่งเสริมการทำแผนฟื้นฟูธุรกิจ

ส่งเสริมธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และติดตามการปิดบัญชีประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จำกัด อ.ทับปุด จ.พังงา