วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุรัสวดี สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 นางสาวฉวีวรรณ เกิดควน ผู้อำนวยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวกชพรรณ ดวงมุสิก นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายฉัตรชัย อุณพันธ์ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส4

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบางนายสีพัฒนา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พิจารณากำหนดแผนดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 การกำหนดวงเงินการดำเนินกิจการประจำปี 2563 ตลอดจนการส่งมอบงานของคณะผู้ก่อการให้คณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มฯ ซึ่งได้ให้คำแนะนำต่อที่ประชุมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก เน้นการมีส่วนร่วมและความสามัคคีภายในกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้ในระยะยาวต่อไป