วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายธนะวิทย์ ชูทอง มอบหมายให้นางสาวอรอนงค์ จิตจำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วย นางสาวสุนันทา มาศอรุณ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ของสหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด

ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ สาขาทุ่งมะพร้าว ในการนี้ ได้แนะนำชี้แจงการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ปี 2563 แจ้งแนวทางการคัดเลือกสหกรณ์และเกษตรกรที่มีผลงานเด่น ประจำปี 2563/2564 การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง แจ้งแนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันงวดที่ 7 ถึงงวด ที่ 9 แจ้งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแนะนำให้สหกรณ์ยึดถือระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด