วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมคณะ (กลุ่มส่งเสิรมสหกรณ์1) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของ สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จำกัด เวลา 13.00 น. ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การเลือกตั้งคณะกรรมการ การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ นโยบายต่างๆ ของทางราชการและอื่นๆ