วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ นางสาวฉวีวรรณ เกิดควน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ นางสาวอรอนงค์ จิตจำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งมะพร้าว ในพื้นที่ หมู่1 หมู่4 และ หมู่ 10 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ และติดตามการดำเนินชีวิตของสมาชิก ซึ่งได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนะนำ ส่งเสริมการจัดทำแผนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออม ซึ่งสมาชิกมีการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติม ส่งผลให้มีรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น