วันที่​ 8กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนะวิทย์​ ชูทอง​ สหกรณ์จังหวัดพังงา​ มอบหมายให้ นายเอนก ภู่มาลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยนางสาวเสาวนิตย์ ประคองสิน นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการและคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะปง ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 131 คน จากสมาชิกทั้งหมด 507 คน กลุ่ม ฯมีผลการดำเนินงานเป็นผลกำไรสุทธิ เป็นเงิน 459,217.08 บาท โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ ค. 2562 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี พิจารณาแผนปฎิบัติงาน งบประมาณรายรับ- รายจ่ายประจำปี พิจาณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปีบัญชี 31ธ.ค.2563 พิจารณาเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยประชุมประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการกลุ่มเกษตรกร ในการนี้ได้แนะนำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ฯของสมาชิก แนะนำและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสมาชิกและส่งเสริมการดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของกลุ่ม ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป