วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นายเอนก ภู่มาลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยนางสาวเจนจิรา โคกเคียน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก และการใช้สารปรับปรุงดิน รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนปุ๋ยหมัก จำนวน 10 ตัน

สารปรับปรุงดิน จำนวน 6 ตัน ให้แก่แปลงใหญ่ทั้ง 3 แปลง เพื่อให้นำไปทดลองใช้ในแปลงของสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จำกัด และแปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์สภาเกษตรกรเพื่อเกษตรกรพังงา จำกัด ณ ศาลาอเนกประสงค์สหกรณ์กรเกษตรกะปง จำกัด ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา จัดขึ้นโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา มีสมาชิกแปลงใหญ่ทั้ง 3 แปลงเข้าร่วมกิจกรรม และมีเกษตรอำเภอกะปง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย