วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายองอาจ สงวนพงษ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายเอนก..ภู่มาลา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และคณะทำงานทีมปิดบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ร่วมกับตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ตัวแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้จัดทำบัญชีได้เป็นปัจจุบันและสามารถจัดทำงบทดลองและปิดบัญชีได้ตามที่กฎหมายกำหนดได้ ซึ่งมีทีมปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์และตัวแทนจากสหกรณ์เคหสถานบ้านบางม่วงพัฒนา จำกัด ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป