แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโตจากภายใน 

                  • โครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และธรรมมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตร) (กสส.) 

                        กสส.1      กสส.2      กสส.3        กสส.4       

                  • โครงการ  สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงนิทุนในการผลิตและการตลาด (กบส.)

                  • โครงการ  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป (กจส.) 

                  โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 (กบส.)

                  •โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด (กจส.)

                  

 

2. แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

                  โครงการ พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) (กพส.)

                  โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (กพส.)

                 โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กจส.)

                  โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพส.)

                  โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร (กพส.)

                 • โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กบส.)

                 โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กพส.)

               โครงการ เกษตรผสมผสานในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2562 (กบส.)

                  โครงการ ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กพส.)

 

 

 3. แผนยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

                     • โครงการ คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (กจส.)

                    • โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน (กจส.)
                     • โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน (กจส.)
            • โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (กจส.)