แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโตจากภายใน 

                  • โครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  (กสส.) 

                        กสส.1      กสส.2      กสส.3        กสส.4  

                     - ภาพรวมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา            

              

2. แผนงาน : พื้นฐานด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
    ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
    กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
   โครงการ : กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์   

 

3.กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
   กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   โครงการ: คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

5.แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม
 
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
   กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน

  

7.แผนงานบูรณาการ :  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
  กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

8.แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)
  
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
   
โครงการ :  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด 

9. แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
   กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ลุ่มเกษตรกร
   กิจกรรมรอง : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
   โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

10.แผนงาน : พื้นฐานด้านความสามารถในการแข่งขัน
      ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตารกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
      กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      โครงการ : สร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง

11.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

     กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    โครงการ : ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

12.แผนงาน  : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
      
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

13. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

      กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
      กิจกรรมรอง : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
      โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

14.แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)

     กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
     กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
     โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563