Dow

images22  แบบฟอร์มทั่วไป

     images22 แบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

     images22  ค่าเช่าบ้าน
     1495462374 doc text image  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6001) [25.50 KB]
     1495462374 doc text image  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) [27.50 KB]
     1495462374 doc text image  แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับค่าเช่าบ้าน [19.50 KB]
     1495462374 doc text image  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005, 6006) [82.50 KB]

images22  ค่ารักษาพยาบาล

     1495462374 doc text image  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131(แบบใหม่)
     1495462374 doc text image  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล [31 KB]
     1495462374 doc text image  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [96.50 KB]

images22  เงินยืมราชการ

     1495462374 doc text image  เงินยืมราชการ [23.50 KB]

images22  เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

     1495462374 doc text image  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7200) [48 KB]

images22  ใบลา

     1495462374 doc text image แบบใบลาพักผ่อน 

    1495462374 doc text image แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 

images22  ขอเปลี่ยนเวร/ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์

     1495462374 doc text image ใบสับเปลี่ยนเวรยาม

     1495462374 doc text image  บันทึกข้อความ [43 KB

images22  ใบสำคัญรับเงิน

     1495462374 doc text image  ใบสำคัญรับเงิน (แบบ 4230) [35 KB]

images22  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

     1495462374 doc text image  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) (ส่วนที่ 1) (ส่วนที่ 2)
     1495462374 doc text image  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 4231) [17.50 KB]

images22  บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานราชการ

     1495462374 doc text image  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [26.50 KB]
     1495462374 doc text image  สำเนารายการบัตร (ข้าราชการ) (พนักงานราชการ)
     1495462374 doc text image  แบบบัตรประจำตัว (ข้าราชการ) (พนักงานราชการ)

images22  แบบฟอร์มหนังสือราชการ
     1495462374 doc text image  แบบฟอร์มหนังสือราชการ
     1495462374 doc text image  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

images22  แบบฟอร์มรายงาน

  1495462374 doc text image  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2551-2554 (แบบฟอร์ม) (แสดงงบประมาณรายจ่าย) (ข้อมูลพื้นฐาน)

images22  แบบฟอร์มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  1495462374 doc text image  แบบสอบถามความพึงพอใจของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พังงา [33 KB]
  1495462374 doc text image  แบบฟอร์มดัชนีข้อมูลข่าวสารระดับจังหวัดตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน [39 KB]

images22  แบบฟอร์มอื่นๆ

  1495462374 doc text image  ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ราชการ
  1495462374 doc text image  บัญชีข้อมูลที่ราชพัสดุที่จะขอคืนจากส่วนราชการ/หน่วยงาน [29.50 KB]
  1495462374 doc text image  แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย [22 KB]
  1495462374 doc text image  ใบเสนอราคา (แบบฟอร์มเปล่า) (แบบใช้ในจังหวัด)
  1495462374 doc text image  ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ [20 KB]
  1495462374 doc text image  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ [261.50 KB]
  1495462374 doc text image  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ [263 KB]
  1495462374 doc text image  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานขับรถจ้างเหมา [263 KB]
  1495462374 doc text image  สมุดเวรยามรักษาการณ์ [53 KB]
  1495462374 doc text image  แบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์
  1495462374 doc text image  สมุดรายงานการรักษาความปลอดภัย [56.50 KB]
  1495462374 doc text image  ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง [25 KB]


images22  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

     1495462374 doc text image การจัดตั้งสหกรณ์ [171 KB]
     1495462374 doc text image  คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ [54 KB]
     1495462374 doc text image ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ [110 KB]
     1495462374 doc text image  ขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร [119 KB]
     1495462374 doc text image  
ระเบียบกลุ่มเกษตรกร [39 KB]
     1495462374 doc text image 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 [69.20 KB]
     1495462374 doc text image  
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 [1.44 MB]
images22 กองทุนพัฒนาสหกรณ์
     1495462374 doc text image  
แบบคำขอกู้ กพส.
     1495462374 doc text image  
แบบคำขอผ่อนผันชำระหนี้

images22  พัสดุ, ครุภัณฑ์
     1495462374 doc text image  
รหัสมาตรฐานพัสดุ [597 KB]
     1495462374 doc text image  
รายการครุภัณฑ์ระบบ [399 KB]
     1495462374 doc text image  
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2552 [510 KB]
     1495462374 doc text image 
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2553 [205 KB]

images22  เอกสารอื่นๆ
     1495462374 doc text image  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 [403 KB]
     1495462374 doc text image 
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 [282 KB]
     1495462374 doc text image  
การใช้งานเว็บบอร์ดรับรองรายงานการประชุม
     1495462374 doc text image 
การฝากรูปกิจกรรมและงานกับ Windows Live SkyDrive

 

images22  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     1495462374 doc text image  
การนำแผนสู่การปฏิบัติงาน : เป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจแผนเตรียมการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

ระบบการส่งเสิมสหกรณ์
images22  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

     1495462374 doc text image  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : การให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นระบบ และถูกต้อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรต้องทำความเข้าใจ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจึงได้จัดทำการจัดการความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ  เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ให้การสนับสนุน
images22  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

     1495462374 doc text image  เทคนิคการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา : เป็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการประชุมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการสร้างความเข้าใจของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงาให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

     1495462374 doc text image  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี : เป็นการจัดทำรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  เพื่อแก้ไขปัญหาที่สถาบันเกษตรกรที่ทำออกมามีความละเอียดแตกต่างกัน  ข้อมูลไม่ครบถ้วน  มีผลทำให้ยากต่อการนำไปใช้ทำรายงาน  หรือนำเสนอ  โดยปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 4 อำเภอ

      1495462374 doc text image  กิจกรรม  5 : เป็นเอกสารการจัดการความรู้ กิจกรรม  5   ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จะทำให้ก้าวไปสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ง่ายขึ้น  ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าทำงาน  แล้วยังทำให้ทำงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
images22  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

     1495462374 doc text image  การจัดการความรู้กับแฟ้ม 19 รายการ : เป็นระบบเก็บเอกสารข้อมูลแฟ้ม 19 รายการในฐานข้อมูล  สามารถค้นหาเอกสารผ่านระบบ LAN ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา โดยเอกสารที่ค้นหาได้จะสามารถพิมพ์ (สำเนา) เอกสารเพื่อนำมาใช้งานได้