55

 

ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแต่ละประเภท

       Document pdf 256 กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน

       Document pdf 256 ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร (รายเดือน)

       Bar chart icon กราฟแสดงปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท