15

 

 ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท

       Document pdf 256 สหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน

       Document pdf 256 ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทสหกรณ์ (รายเดือน)

       Bar chart icon กราฟแสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์แยกตามประเภท