44

 

ภารกิจพื้นฐาน/งานประจำ

bullet arrow blue 1 แผนงานพื้นฐาน : บุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฝบท.)

bullet arrow blue 1 แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (กจส.)

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น (กจส.)
ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (กจส.)
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด (กบส.)
ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กสส. 1-4)

-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
-กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
-กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
-กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
-กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กตส.)

bullet arrow blue 1 แผนงานยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (ส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (กจส.)
ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กจส.)
การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ (กจส.)

แนวทางที่ 1

bullet arrow blue 1 แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (กจส.)
กำกับ ตรวจสอบและสนับสนุนธรรมภิบาลอย่างเข้มข้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชิงรุก (ประชุม จกบ.) (กตส.)
จัดทำแผนธุรกิจ/แผนฟื้นฟูของสหกรณ์
ส่งเสริมการออมในสหกรณ์ (กจส.)
การเชื่อมโยงธุรกิจ (กพส.)

bullet arrow blue 1 แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ (กพส)


bullet arrow blue 1 แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร (กพส.)

แนวทางที่ 2

bullet arrow blue 1 แผนงานบูรณาการ : จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กจส.)

bullet arrow blue 1 แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กจส.)
โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสหกรณ์ (กพส.)

แนวทางที่ 3

bullet arrow blue 1 แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สนับสนุนการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร
สนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

bullet arrow blue 1 แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

bullet arrow blue 1 แผนงานยุทธศาสตร์: ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : เพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร

bullet arrow blue 1แผนงานพื้นฐาน: ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต:  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรม:  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร

bullet arrow blue 1 แผนงานพื้นฐาน: ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต:  สหกรณ์และกลุ่มเกษตกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

 bullet arrow blue 1 แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


bullet arrow blue 1แผนงานพื้นฐาน: ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต: กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร

 bullet arrow blue 1แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

bullet arrow blue 1 แผนงาน: การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

ผลผลิต/โครงการ: พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง(Smart Member)

bullet arrow blue 1 แผนงาน: ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร