HOPE001 resize

acticon all cat
206958  1617242770440  1617242779917 


newlogo

info

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 

- ประกาศจังหว้ดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังค่าไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
- (ร่าง) ประกาศจังหว้ดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังค่าไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 19 ตุลาคม 2563
- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 
- ประกาศจังหว้ดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- ประกาศจังหว้ดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังค่าไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(6/12/2562) 
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
- (ร่าง) ประกาศจังหว้ดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
- (ร่าง) เงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 คัน  
- ร่างราคากลาง
- (ร่าง) ประกาศจังหว้ดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังค่าไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
- (ร่าง) เงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 คัน 
- ร่างราคากลาง  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 27 กันยายน 2561
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่ 20 กันยายน 2561
(ร่าง) ประกาศจังหว้ดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(ร่าง) เงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 6 คัน  
วันที่ 12 กันยายน 2561
(ร่าง) ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 6 คัน  
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด(1)(2)(31/08/2561)
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในราชการ จำนวน 82 รายการ (28/08/2561)
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในราชการ จำนวน 82 รายการ (01/08/2561) 


link website

n20190108114423 332 pub18 ginfo1 cgp2 RD
1111banner bannerdown21new banner0223 bannerdown23 bannerdown19
ban coopclick banner app moac new bannerdown18 bannerdown20 phatthalung
oobojo Tomo http 20140815 ouurrktg  20130729 lmwvheys
E Office phatthalung phatthalung2      


info copy

youtube1 youtube2 youtube3 youtube4

youtube5 youtube6 youtube7 youtube8 

youtube9 youtube10 youtube11 youtube12