head KM cpd

 CPS Plan 2564

Report2563

ExBudget

BannerReport

website coop phayao

Nocopy02

menualforpeople

NGC policy cpd 60 DeclarationOfIntent

 

JobInWeek

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบคำขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด 30 ส.ค. 2563

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การจัดซื้อและการจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ รายละเอียด 30 ส.ค. 2563

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง แนวทางการบริหารสินเชื่อกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด 30 ส.ค. 2563

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่า จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 รายละเอียด 8 มิ.ย. 2563

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การบันทึกบัญชีกลุ่มยาง รายละเอียด 30 ส.ค. 2562

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รายละเอียด 21 ส.ค. 2562

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การจัดทำงบทดลอง รายละเอียด 21 ส.ค. 2562

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่า จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 3) รายละเอียด 5 ส.ค. 2562

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่า จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 2) รายละเอียด 26 เม.ย. 2562

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่า จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา รายละเอียด 14 มี.ค. 2562