ชื่อแบบฟอร์ม

        Download

1)    แบบขออนุมัติไปราชการนอกแผนงานปกติ if word 272702
2)    แบบขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและขออนุมัติไปราชการประจำเดือน if excel 272697
3)    แบบฟอร์ม Action Plan if excel 272697
4)    แบบขอลาพักผ่อน if pdf 272699
5)    แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว if pdf 272699
6)    แบบขออนุญาตยืม/ใช้พัสดุหรืออุปกรณ์ if pdf 272699
7)    แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม if pdf 272699
8)    แบบฟอร์มรายงานประจำปี if excel 272697
9)   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) if word 272702
10)   แบบสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561 if word 272702
11)    ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 if word 272702