วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.) จัดประชุม Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ผ่านระบบ Web Conference โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับภูมิภาค ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมชลประทาน ในพื้นที่ 33 จังหวัด เข้ารับฟังและในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมี นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 15,16 เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับฟังนโยบายจากส่วนกลาง

43148723 2072511286113205 2501661614894219264 o

43145777 2072510609446606 8172568456361672704 o

43130227 2072510689446598 5436953298475155456 o

43099076 2072511029446564 8734838383316041728 o

43108951 2072510766113257 8990492995895689216 o

43089025 2072511206113213 7419763141522751488 o