วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเอนก ชื่นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาการฯสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารกรมฯ สหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ. เข้าร่วมรับฟังและถ่ายทอดผ่าน VideoConference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในปี 2562 ให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ในปี 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ชูนโยบายหลัก คือการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตรโดยการยกระดับสหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอ 763 แห่ง ให้เป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละชุมชน พัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ โดยแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1 การสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง โดยพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจและการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่มวลสมาชิก
2 การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทในการดูแลตลอดกระบวนการผลิตสินค้าของเกษตรกร ตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ การดูแลเรื่องการผลิต การปลูก การรวบรวม การเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการหาตลาดรองระบ เพื่อดูแลเรื่องการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์ 
3 การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปพัฒนาสหกรณ์และถ่ายทอดสู่สมาชิกสหกรณ์ต่อไป

45494983 2117844168246583 5524151013008736256 o

45480490 2117844188246581 6145179859258703872 o

45549821 2117844111579922 2177725908595507200 o

45449522 2117844038246596 1155966554815332352 o