วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเชียงคำ - ภูซาง) พร้อมด้วย นางสาวอรทัย แสงศรีจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการก่อสร้างไซโล ขนาด 1,000 ตัน และการตรวจรับมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ และสัญญาจ้าง ในการดำเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลางปี) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ที่ตั้งจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านร้องส้าน จำกัด ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

48430304 2188152937882372 5608962439417692160 o

49213440 2188153044549028 2834750124133974016 o

48423961 2188152914549041 6893618545272291328 o

48375871 2188153094549023 2579770405535350784 o