วันที่ 7 มกราคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนายสุนทร จันทร์ทนเกษตรกรสมาชิก สกต.พะเยา จำกัด ซึ่งเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยได้รับฟังแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการจากภาครัฐ จากนั้นได้เยี่ยมชม จุดรวมและรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการฯ ของ สกต.พะเยา จำกัด (ลานบ้านกิน) ทั้งนี้ ในปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (งบกลางปี) จำนวน1,951,200 บาท สหกรณ์สมทบ 438,800 บาท รวม 2,390,000 บาท ในการก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4,000 ตารางเมตร ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะรองรับการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการดังกล่าวต่อไป

49654007 1138141909714095 3560064890909491200 n

49573209 1138141899714096 8363361525104115712 n

49696215 1138141983047421 1502889063521189888 n

49465076 1138142043047415 8072139231784337408 n

49609810 1138142106380742 8808565499861401600 n

49505613 1138142176380735 245118894593802240 n

49776637 1138142259714060 7944325652209991680 n