วันที่ 15 มกราคม 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร" ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ชำระบัญชีและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ในจังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้ชำระบัญชีและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน และเทคนิคการชำระบัญชี และการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเพิ่มทักษะแก้ไขปัญหาหาข้อขัดข้องในกระบวนการแต่ละขั้นตอนของการชำระบัญชีและการปิดบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

49384955 2219210304776635 3442887973937348608 o

50008816 2219210261443306 1132658750847451136 o

50048260 2219210398109959 956192228420616192 o

50015982 2219210274776638 5897184058131087360 o