วันที่ 29 มกราคม 2562 นายเอนก  ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 ณ ห้องดอกคำใต้ โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องขึ้นตอน กระบวนการในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 40 คน

70069

70071

70074