วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ข้าราชการในสังกัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อหารือเรื่องต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมต่อไป อีกทั้งติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา รับผิดชอบ ให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเวลา 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดประชุมฯติดตามงาน โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ข้าราชการในสังกัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อหารือเรื่องต่างๆ ในส่วนรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตามกรอบภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมต่อไป อีกทั้งติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

50604600 2249477675083231 5682500663301373952 o

51136474 2249477635083235 7350714700356648960 o

51315378 2249477995083199 5391783226207371264 o

51415477 2249477661749899 2589863033220104192 o