วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ข้าราชการในสังกัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อหารือเรื่องต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมต่อไป อีกทั้งติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา รับผิดชอบ ให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเวลา 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดประชุมฯติดตามงาน โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ข้าราชการในสังกัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อหารือเรื่องต่างๆ ในส่วนรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตามกรอบภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมต่อไป อีกทั้งติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

55826854 2337565932941071 64804798729289728 o

56222393 2337566032941061 8504248207738404864 o

56622515 2337565896274408 4901701627800453120 o