วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเถอเชียง-ภูซาง) เข้าตรวจเยี่ยมและติดตาม การเตรียมความพร้อม ของ จุดบริการรวบรวมผลผลิตข้าวโพด ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของ สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ซึ่งสหกรณ์มีความพร้อมในทุกด้าน ในการให้ บริการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอเชียงคำ ในราคาที่ยุติธรรม

56226118 2338153972882267 5758931582018650112 o

56222401 2338153952882269 656253496542101504 o

56391651 2338153942882270 8425848738005647360 o