วันที่ 4-5 เมษายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ จัดการประชุมเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพัฒนาแม่จุน จำกัด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมี เจ้าหน้าที่จากกลุ่มตรวจการสหกรณ์,เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ ,เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ผู้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย,ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ประธาน,คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 32 ราย เข้าประชุมฯหารือและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ทั้งด้านการรวมกลุ่ม,สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ สร้างรายได้เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ ให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจเพื่อบริการให้สมาชิก ได้อยู่ดีมีสุข มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

56380222 2339169992780665 2882974459315093504 o

56585927 2339170112780653 8470183370414882816 o