วันที่ 9 เมษายน 2562 นายเอนกชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางสาวรัตน์ทะนาพร ไพทูรย์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ นางสาวฟารีดา เสริมสีทอง ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการตัวแทนกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4-5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย เป้าหมายจำนวน 44 ราย เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ศพก และเพื่อกำหนดแผนดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพื่อสมาชิก ณ. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

56721454 2348586865172311 8792058003512623104 o

56980737 2348587085172289 1530919299995140096 o

56661861 2348586848505646 254433347218964480 o