วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง และนายนิวัฒน์ มั่งมูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเกษตรกรในอำเภอภูซางเดือดร้อนราคาข้าวโพดตกต่ำ ทั้งนี้ได้ทำความเข้าใจกับนายประสิทธิ์ ก๋ายะ และนายจันทร์ แสงงาม ที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้ทราบข้อเท็จจริง และจะได้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น บรรยากาศเป็นไปด้วยดีได้ข้อ สรุปดังนี้
1.กลุ่มเกษตรกรเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางด้านราคา และขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
2. กลุ่มเกษตรกรได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวนโยบายของโครงการฯ และกลไกทางการตลาด
3. ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะใช้กลไกของสหกรณ์เข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. ทั้งเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกร ได้เข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนได้ข้อยุติ และ สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว โดยเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว พร้อมที่จะชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

59657957 2152897574793813 6756935587648765952 o

59759417 2152897761460461 2412063511858380800 o