วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ข้าราชการในสังกัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อหารือเรื่องต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมต่อไป อีกทั้งติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยารับผิดชอบ ให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมต่อไป อีกทั้งติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

60259095 2403450393019291 4022061513484271616 o

60176918 2403450519685945 7769896567779098624 o

59914228 2403450866352577 8505573286753599488 o