วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 16 17 นายสุริยะ คำปวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร นายวิทูร โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 ลำปาง ร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พร้อมทั้งได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น ด้านการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์รวมถึงการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในพื้นที่ได้มอบหมายให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 10 จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดโครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรสหกรณ์ให้ครบถ้วนครอบคลุม ด้านการพัฒนากลุ่มเกษตรกร นายสุริยะ คำปวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร ได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเกษตรกรให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร และโครงการเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยมีนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ต่อจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการโซล่า ฟาร์ม ของสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จํากัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

64947813 1241885829339702 7383408227637002240 o

64539024 1241887489339536 6912131692564054016 o

64316756 1241887429339542 2412800442347028480 o

64531795 1241887526006199 746414850179072000 o