วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ข้าราชการในสังกัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อหารือเรื่องต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมต่อไป อีกทั้งติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยารับผิดชอบ ให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมต่อไป อีกทั้งติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

66008545 2501699929861003 7132906957337264128 o 66182835 2501700436527619 2610843493194530816 o

 65855959 2501700899860906 6371839237817368576 o 65825937 2501700789860917 6668347209949380608 o