วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมฯ สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอและหารือแนวทางในการดำเนินโครงการสำคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการในปี 2563 ได้แก่ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร การพัฒนาบุคลากรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร การพัฒนาบุคลากรภาคสหกรณ์ ปี 2563 การนำผลงานวิจัยมาพัฒนาสหกรณ์ การมอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองนายทะเบียนสหกรณ์และนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และสาระสำคัญร่างกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมประดับเพชรประดับพลอยโรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

73117785 2736360869728240 3784025342084120576 n

73474954 2736361109728216 1856669303558897664 o

74316918 2736360999728227 1966830966978641920 o

75181381 2736361299728197 2549569526949740544 o