วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมี นายนเรศ ธํารงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานการประชุม และมี ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 และนายอัครา พรหมเผ่า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย มีพื้นที่ดำเนินการแล้ว 5,311.88 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจอีก 77,575.24 ไร่ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ส่วนพื้นที่ของกรมป่าไม้ ดำเนินการขออนุญาตแล้ว 13,821 ไร่ อยู่ระหว่างการขออนุญาต 15,394 ไร่ และการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) พื้นที่รวม 310,849 ไร่ มีพื้นที่ค้างจัดที่ดินอีก 7,243 ไร่ และติดตามโครงการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่มีการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต จำนวน 12 กระทรวง 22 หน่วยงาน 433 แห่ง เนื้อที่ 19,003 ไร่

86796084 2980589591972032 8843943308687310848 o

84352768 2978211318876526 2937134465069088768 o

84678885 2978211545543170 2402697553985404928 o