วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยมีนายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ติดตามสถานการณ์น้ำ และพิจารณาการขอเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2563 และกำหนดการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

96824796 3200351849995804 2544759893722660864 o

97854356 3200351983329124 2938493182268145664 o