วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์และแก้ไขปัญหากรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่สามารถปิดบัญชีประจำปีได้หรือไม่สามารถส่งสำเนารายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี หรือส่งงบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดได้ซึ่งเข้าข่ายนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกตามกฎหมาย

104145464 3276836995680622 1159505062329414555 o

101900875 3276837269013928 3993103853513380748 o