วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์และแก้ไขปัญหากรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่สามารถปิดบัญชีประจำปีได้ หรือไม่สามารถส่งสำเนารายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี หรือส่งงบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดได้ซึ่งเข้าข่ายนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกตามกฎหมาย

103714005 3279526498745005 206437675553436533 o

103878451 3279526492078339 5298900801841750274 o