วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.) เพื่อสร้างโอกาสในการทำเกษตรกรรมและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ 2.) เพื่อส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ำในฟาร์มของตนเองลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ 3.) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ

105414562 3313135372050784 375821671079518346 o

104457430 3313135365384118 7779984649152387859 o