ฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

pranitsara

นางสาวปาณิสรา ใหม่ต๊ะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 091 843 9886
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   
ข้าราชการ

human savitee

 นางสาวสาวิตรี ชุมภูศรี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร. 081 980 9632
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
พนักงานราชการ

 Kung

นางสาวธิดารัตน์ วรรณะ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทร. 082 082 5051 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nuy

นางลีลานุช มาเรียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 089 951 5568
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

winai 64

นายวินัย ใจกว้าง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 091 103 8356
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pa

นางสาวพัชรินทร์  ยั่งยืน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร. 087 174 1662
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 tiporndee

นางสาวทิพรดี  บัวเทศ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 099 183 0642
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


      joy

นางสาวปัทมา การเร็ว
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 080 125 5965
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ลูกจ้างประจำ

aumnueyporn

นางอำนวยพร สอนทุ่ง
พนักงานพิมพ์ ส.4
โทร. 080 671 7941

nitipat 

นายนิธิภัทร์ สอนทุ่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทร. 086 181 6837