ฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

pranitsara

นางสาวปาณิสรา ใหม่ต๊ะ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 091 843 9886

     
 ข้าราชการ

if human 1216577

(ว่าง)
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร. 054 482355 ต่อ 11

 

 
 
พนักงานราชการ

 Kung

นางสาวธิดารัตน์ วรรณะ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทร. 082 082 5051 

nuy

นางลีลานุช มาเรียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 089 951 5568

Yam

นายอนุรักษ์ ชำนาญยา
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 093 315 6661

 
 

Pa

นางสาวพัชรินทร์  ยั่งยืน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร. 087 174 1662

 

 tiporndee

นางสาวทิพรดี  บัวเทศ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 099 183 0642

joy

นางสาวปัทมา การเร็ว
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.080 125 5965


 
ลูกจ้างประจำ

 Porn

นางศิริพร บุญถึง
พนักงานพิมพ์ ส.3
โทร. 090 207 0144

 aumnueyporn

นางอำนวยพร สอนทุ่ง
พนักงานพิมพ์ ส.4
โทร. 080 671 7941

 nitipat

นายนิธิภัทร์ สอนทุ่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทร. 086 181 6837

if human 1216577

นายจินกร สู่ผ่าน
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทร. 081 028 1787