ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

LogoCPD แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งาน/โครงการ : พนักงานราชการ ActionPlan

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร
กิจกรรมรอง : โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการผลิตและการตลาด ActionPlan
งาน/โครงการ
 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ActionPlan 

งาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ActionPlan

งาน/โครงการ : การกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ActionPlan

งาน/โครงการ : กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 

งาน/โครงการ : ประชาสัมพันธ์ ActionPlan

งาน/โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ActionPlan

งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

งาน/โครงการ : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ActionPlan

งาน/โครงการ : ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู้ความเข้มแข็ง ActionPlan

งาน/โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ActionPlan

งาน/โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ ActionPlan

 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

งาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

                       - พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ActionPlan

                       - โครงการส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ActionPlan

 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

งาน/โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ActionPlan

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

งาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ActionPlan

งาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                       - ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ActionPlan

                       - อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ActionPlan

                       - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ActionPlan

                       - ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ActionPlan

 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งาน/โครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

                        - เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ActionPlan

                        - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ActionPlan

                       - พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ActionPlan

                        - เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ ActionPlan

งาน/โครงการ :  โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

                       - นำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร ActionPlan