วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

"ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง
และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันในฐานะผู้ประกอบการทางธุรกิจได้"

 

พันธกิจสำนักสหกรณ์จังหวัดพะเยา

1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับอุดมการ หลักการ วิธีการ สหกรณ์ และพัฒนาสมาชิกให้มีความสามารถ เพื่อพัฒนาองค์การ ของเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
3. พัฒนาุบุคคลกรให้มีความรู้ความสามารถ ตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

 

เป้าหมายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

1. สร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกด้านสหกรณ์
2. สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. พัฒนาศักยภาพการบริการจัดการธุรกิจ และตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. สร้างโอกาสเข้าหาแหล่งเงินทุน
5. พัฒนาระบบการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ในการจัดหาที่ดินทำกิน
6. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน