ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

พ.ศ.2561

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

Profile Agri 01012561

ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร pdf