ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

พ.ศ.2561

จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์

Graph Coop

ทำเนียบสหกรณ์ pdf