ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

พ.ศ.2564

 

จำนวนสหกรณ

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

กราฟจำนวนสหกรณ

จำนวนสมาชกสหกรณ

กราฟจำนวนสมาชกสหกรณ

                             

                                รายละเอียดเพิ่มเติม PDF คลิก